jerusalemfilmfund

המיזם לקולנוע ולטלוויזיה ברשות לפיתוח ירושלים

מתכבד להזמין את קהל היוצרים להגיש הצעות לתמיכת המיזם

החל מיום ראשון ה-24 במרץ ועד יום חמישי ה-28 במרץ, 2019

 במסלולי ההפקה בלבד

סרטי קולנוע, סרטים קטני תקציבסדרות טלוויזיה, סדרות רשת 

לתשומת לב המגישים

עדיפות תינתן לפרויקטים המעלים למסך גיבורים וסיפורים שלא זכו לייצוג נרחב עד כה

את ההצעות יש להעביר למשרדי המיזם
רחוב גדליהו אלון 14– בית הנסן, ירושלים
בימים ראשון-חמישי במהלך ימי ההגשה עד השעה 14:30

* הגשות שלא יעמדו בדרישות המיזם – לא יטופלו