%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa_2

הרשות לפיתוח ירושלים פרסמה מכרז להקמה והפעלה של אולפן צילום מתקדם בירושלים. המעוניינים בהגשת הצעות למכרז מוזמנים לקבל את חוברת המכרז לאחר רישום במשרדי הרשות והכול בהתאם להזמנה שפורסמה באתר הרשות.
קישור לכל המידע