נהלים להגשת הצעות על ידי גופי ופלטפורמות שידור
מתוקף שתי מטרות העל של המיזם להעלאת ירושלים על המסך ולפיתוח תעשיית הקולנוע והטלוויזיה בעיר, אנו פונים לגופי השידור ופלטפורמות השידור* בארץ על מנת לקבל הצעות לשיתופי פעולה המשיגים את מטרות המיזם, הן בתחום פיתוח והפקת תוכן והן בתחום ביצוע עבודות על ידי העסקת יוצרים, אנשי צוות ועסקים בעיר. ההצעות יכולות להיות בתחומי תוכן שבהם המציע עוסק.
פלטפורמות שידור"- מסכים דיגיטליים המיועדים לשידור ציבורי לרבות: אינטרנט ו/או כבלים ו/או לוויין ו/או סלולרים". 
במסמך הבא מפורטות הנחיות לאופן הגשת הצעות לפרויקטים משותפים עם המיזם.

כללי
המיזם מבקש לקבל הצעות (להלן "ההצעה") לשיתופי פעולה עם גופי שידור בארץ הרשאים לשדר על פי חוק (חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965, חוק הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו, התש"ן-1990, חוק הבזק, התשמ"ב-1982 (להלן: "גוף שידור") ו/או מפלטפורמות שידור לפיתוח והפקת תכניות ומוצרי טלוויזיה ומדיה חזותית מכל הסוגות ו/או העסקת יוצרים, אנשי צוות ושימוש בעסקים בירושלים.
כל הצעה יכולה לכלול מספר תכניות מפורטות להשקעת המיזם בפיתוח ו/או בהפקה ותפרט בתקציב המוצע את תכנון העסקת יוצרים ואנשי צוות מירושלים והפניית תקציב לעסקים בירושלים.
המיזם ישקיע לא יותר מ-25% מתקציב התכנית על פי הקריטריונים המפורטים להלן:
התכניות שהוגשו בהצעה יוערכו על פי הקריטריונים הבאים:
א. איכות התוכן ואופן העצמת ירושלים כמרכז יצירה עכשווי.
ב. היקף הפעילות המוצעת בירושלים והיקף העסקת יוצרים, אנשי צוות ועסקים מהעיר בתפקידים מרכזיים יעמוד על סכום שלא יקטן מ-500,000 ₪  ושיתפרס על פני לפחות 12 חודשים
ג. תקציב העומד בנאותות הפקה, כאשר לכל תכנית בהצעה תקציב נפרד שבו מצוין חלק התקציב המופנה ליוצרים, אנשי צוות ועסקים בעיר.
ד. פירוט היתכנות הפקה בלוח זמנים סביר.
ה. תחומי שיתוף הפעולה המוצעים.
ו. שיטת קבלת החלטות משותפות לתוכן התכניות ותהליך ליווי הפיתוח והביצוע של התכניות.
ז. אופן קביעת היוצרים, אנשי הצוות והשימוש באמצעי הפקה לביצוע התכניות.
ח. חלוקת הזכויות והרווחים בתכנים שונים.
ט. מסגרת השידור המוצעת ואופן פרסום ומיתוג התכניות שיבוצעו ומיקום המיזם בפרסום ובמיתוג.
הרשות תבחן בכל מועד, בהתאם להיקף ההגשות ואיכותן ובהתאם לפרמטרים המפורטים בטופס ההערכה וביחס לתקציב המיזם, את מספר הפרויקטים שיקבלו תמיכה ואת היקף התמיכה בכל פרויקט וזאת על פי העדפות ושיקולים מקצועיים שישתנו מעת לעת . היקף השקעת המיזם ותנאי ההשקעה יעוגנו בהסכם הסופי בין המיזם למגיש הבקשה.
הגשת הבקשות תיעשה אך ורק בהתאם למתכונת המפורטת במסמך זה. המיזם רשאי שלא לדון בבקשות שלא הוגשו בהתאם למתכונת או שהוגשו לאחר המועד האחרון להגשת הבקשות כפי שפורסם והובא לידיעת גופי השידור. במידה ובקשה לא נדונה בשל ליקוי במתכונת ההגשה או בשל איחור בהגשה, ניתן יהיה להגישה שוב רק במועד מאוחר יותר אם וכאשר יפורסם.

הנחיות כלליות
זכאים להגיש לאורך כל השנה נציגיהם הרשמיים של גופי השידור ופלטפורמות שידור המוכרים על פי חוק.
1. כל גוף שידור יגיש במרוכז הצעה היכולה לכלול מספר תכניות לפיתוח ו/או הפקת תכניות טלוויזיה ותוצרי מדיה בכל הסוגות ו/או העסקת יוצרים, אנשי צוות ועסקים בירושלים.
2. המיזם ישקיע בהצעות על בסיס הערכת והמלצת היועצים האמנותיים ומנהל המיזם, ועל בסיס הקריטריונים המפורטים בטופס ההערכה.
3. מנהל המיזם רשאי לפנות בכל עת (במסגרת התקופה להגשת הצעות) לנציגי גופי שידור ולהציע להם להגיש למיזם הצעה לפיתוח והפקת תכניות שיובאו לדיון ולהערכה.
4. השקעת המיזם בפיתוח ו/או בהפקת תכניות תוגדר באחוזים על פי יחסיות השקעת המיזם מכלל תקציב ההפקה כפי שיאושר ויעוגן בהסכם עם גוף השידור. באם גוף השידור ימכור את התכנית ו/או את הפורמאט שלה לגוף שלישי בארץ או בחו"ל, המיזם יזכה ברווח מהמכירה על פי אחוזי ההשקעה שלו.
5. הנהלת המיזם זכאית לבחון מפעם לפעם את מדיניותה ואת דרכי פעולתה והיא רשאית לערוך שינויים ועדכונים על פי הצרכים והמציאות המשתנה. להנהלת המיזם הזכות המלאה לשנות לפי שיקול דעתה את היקף ההשקעה בהצעות בשים לב בין היתר למספר הבקשות שיוגשו, לרמתן ולכלל התקציב שיעמוד לרשות המיזם.
6. אישור עקרוני של המיזם לבקשה להשקעה בהפקה אינו מחייב את המיזם, כל עוד לא נחתם הסכם מפורט בינו לבין המגיש. בכל מקרה של סתירה בין הכתוב כמידע במסמכי המיזם לבין ההסכם, יגבר ההסכם.
7. השקעת המיזם מותנית בקבלת תקציבים ממשלתיים שונים, במידה ולא יתקבלו התקציבים (להעלות שורה) האמורים, כולם או חלקם, יהא המיזם רשאי לבטל ו/או לצמצם את היקף ההשקעה במועד זה ו/או לשנות את מועד ההגשה עצמו, בכל שלב שהוא, ולמגיש לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שעניינה ביטול או צמצום השקעת המיזם ו/או שינוי מועד ההגשה.

תהליך ההערכה וקבלת ההחלטות
שלב המיון וההערכה ממועד ההגשה עד להודעה על השקעה או דחייה יימשך כ-3 חודשים.
1. בדיקה ראשונית שתיק ההגשה עומד בנהלים המפורטים במסמך זה. ייתכן וכבר בשלב זה המיזם ידחה הגשות שלא עמדו בנהלים. במקרה זה הגשה חוזרת תתאפשר רק במועד עתידי, אם וכאשר יתפרסם.
2. ההצעות תשלחנה ליועצים אמנותיים והפקתיים להערכה ראשונית. לאחר דיון של מנהל המיזם עם היועצים יוחלט אם ואיזה מבין מגישי ההצעות יוזמנו לפרזנטציה.
3. למגישים תינתן הודעה בכתב הכוללת מועד ודגשים לפרזנטציה.
4. לאחר הפרזנטציה ולאחר סיכום המלצות היועצים, יגבש מנהל המיזם המלצה להשקעה המשקללת את איכות ההצעה על פי הפרמטרים שפורטו בראשית מסמך זה ובהתאם לתקציב המיזם. המלצה זאת תובא לדיון לוועדת המענקים של הרשות.
5. ועדת המענקים של הרשות תחליט לאשר את ההשקעה בהצעות, ובאיזה היקף.
6. תשלח הודעה לזוכים עם אישור עקרוני בלבד, אשר מותנה בחתימה על הסכם.
7. ייחתם הסכם אשר ינוסח על ידי המיזם, המעגן את תנאי ההשקעה ואופן ההיקשרות בין גוף או פלטפורמת השידור למיזם.
התנאים להשקעת המיזם
1. ההצעה על כל מרכיביה כפי שאושרו, הינה מחייבת ובמיוחד בעלי התפקידים הבכירים – הבמאי, המפיק והתסריטאי ותקציב ההצעה שהוגש. כל שינוי בהרכב השותפים, בהרכב בעלי התפקידים הבכירים, בהרכב התקציב ובשאר מרכיבי ההצעה עשוי לגרום לביטול ההחלטה על השקעת המיזם.
2. לפני החתימה על ההסכם עם המיזם, תוגש ההצעה לקריאה נוספת במיזם, כאשר היא ערוכה ומוכנה לתחילת עבודה. למיזם תהיה הזכות לבקש עבודה נוספת על ההצעה ועל תכנית העבודה כתנאי לחתימה על ההסכם עם המיזם.
3. התנאים להשקעת המיזם ומועדי התשלומים יהיו עפ"י המפורט בהסכם שייחתם בין המיזם לגוף השידור. במידה והמגיש לא יעמוד בתוכן ההצעה, בתקציבה ובלוחות הזמנים שהוגדרו בהסכם שייחתם בין המיזם לגוף השידור, יהיה המיזם רשאי לדרוש מגוף השידור להחזיר את מלוא סכום ההשקעה.
4. הצעה שהופקה בהשקעת המיזם ואשר הופקה גם בהשקעה של גורמים אחרים, יחושב ערך השקעתו של המיזם בהפקה לפי חלקה היחסי של השקעה זו בסך התקציב של ההצעה כפי שאושרה.
5. המיזם שומר לעצמו את הזכות, בין היתר, לבדוק את תקציבי ההפקה, השיווק וההפצה של ההצעה או לבקש כל מידע אחר שקשור להפקה וכן לדרוש שינויים בתקציבים אלו ולהתנות את ההתקשרות עם המגיש בעריכתם של שינויים אלה.

נוהל הגשת בקשת השקעה למיזם
בקשת השקעה בהצעה תוגש בארבעה עותקים מודפסים על-פי נהלי הכתיבה של המיזם ועותק נוסף על גבי DVD/CD ותקרא "תיק הגשה". "תיק הגשה" זה יימסר למיזם באופן ידני באחריות המגיש עד למועד שנקבע, חתימת המיזם על טופס ההגשה תהווה אסמכתא לקבלת הבקשה במועד בלבד.

בכל אחד מארבעת העותקים המודפסים וכמובן בעותק הנוסף על גבי DVD/CD
ב-"תיק ההגשה" יש לאגד את המסמכים המפורטים להלן ולפי הסדר הבא:
1. טופס הגשה פורמט PDF, פורמט WORD
2. פירוט לגבי כל תוכנית בנפרד:
א. פרמיס (עד שני משפטים)
ב. תקציר ההצעה בהיקף של עד שלושה עמודים (במידה והרעיון עליו מבוססת ההצעה אינו מקורי: יש לצרף מסמך המאשר שימוש ביצירה המקורית)
ג. תסריט אם קיים ( דוגמא לפורמט תסריט )
ד. קורות חיים מקצועיים של הצוות היוצר המגיש, התסריטאי, הבמאי והמפיק. דף אחד בלבד לכל איש צוות.
ה. ריכוז תקציב התכנית (Top Sheet) יוגש ע"ג טופס התקציב שבאתר, תוך דגש על עמודת הוצאות מתוכננות בירושלים.
ו. טבלה עם שמות משקיעים אחרים בהצעה, סכום ההשקעה ומסמכים חתומים ע"י המשקיעים המאשרים את סכום ההשקעה ומפרטים את תנאיה.
ז. לוח זמנים לביצוע התכנית
ח. מסמכים נוספים על פי התקדמות התכנית(כדוגמת: רשימת אנשי מפתח בצוות הפיתוח ו/או ההפקה ושחקנים ראשיים, אתרי צילום בירושלים וכו').
ט. בהצעות שעניינן הפקות הכוללת צילום בפועל: one liner המכיל סיכום מספר ימי צילום בכלל ומתוכם מספר הימים לצילום בירושלים. זמן המסך המשוער ואורך כל סצנה בתסריט, תוך הדגשת הסצנות המתרחשות בירושלים. בתחתית המסמך יופיע באופן ברור סך זמן המסך של הסצנות המתרחשות בירושלים, ביחס לסך הסצנות שאינן מתרחשות בירושלים.

* המידע במסמך זה אינו מחייב את המיזם ונועד למטרות אינפורמטיביות בלבד, בכפוף להסכם הסופי בין המיזם למגיש הבקשה.