א. תנאי סף להגשת פרויקטים לתמיכה

1. הפקת פרויקט אנימציה ו/או CGI באורך 40 דקות לכל הפחות ושהינם סרט ו/או סדרה המיועדים לשידור ציבורי בבתי קולנוע ו/או בטלוויזיה ו/או בפלטפורמת שידור. לעניין זה 
"הפקת CGI" (עבודת מחשב ליצירת תוכן ויזואלי בתנועה – computer-generated imagery) באולפן מחשב בירושלים לרבות אנימציה, VR ו- AR המיועדים להקרנה ציבורית בקולנוע ו/או לשידור ציבורי בפלטפורמות שידור- מסכים דיגיטליים המיועדים לשידור ציבורי לרבות: אינטרנט ו/או כבלים ו/או לוויין ו/או סלולרי
2. תקציב ונפח העבודות המתבצעות בירושלים הינו לפחות 70% מתקציב ההפקה בארץ "מתחת לקו" המיועד לביצוע עבודת אנימציה. סעיף זה יעוגן בהסכם עם ההפקה. לעניין זה:
"עבודות" – פעילות הפקה המתבצעות באולפנים מקצועיים בירושלים שאושרו על ידי המיזם, והעבודות יבוצעו על ידי אנשי מקצוע בתחום האנימציה והקולנוע שהינם עובדי רצפת ייצור של אולפן אנימציה  ובכלל זה בעלי תפקידים כפי שהם מוגדרים באיגודים המקצועיים הבאים:  ארגון עובדי קולנוע וטלוויזיה, איגוד מקצועות האנימציה,  איגוד העורכים ואיגוד המפיקים.
"ירושלים" – השטח המוניציפאלי של העיר ירושלים בלבד.
3. תקציב ההפקה המיועד לביצוע עבודות אנימציה ואשר מופנה לירושלים הינו לפחות 500 אלף ש"ח. 

ב. עקרונות השקעה 
הסכום המרבי להשקעת המיזם במסלול זה יהיה עד 50% מסך תקציב ההפקה בארץ ועד 1 מיליון ש"ח, המחולקים כדלקמן:
1. בהתאם להוצאות ההפקה בתחומים המקצועיים, כפי שפורטו לעיל, חישוב השקעת המיזם יעשה לפי מפתח השקעה בסך של 50% על כל הוצאות ההפקה בירושלים, אך השקעת המיזם לא תגדל מ-900,000 ש"ח.
2. בנוסף, בכל מועד הגשה ייתכן והמיזם יחליט להעניק להפקה מצטיינת סך של 100,000 ש"ח נוספים, עבורם ההפקה תתחייב להפנות תקציב לביצוע עבודות מקצועיות בירושלים ביחס   של 1:2 (מפתח השקעה של 50% השקעה על הוצאות ההפקה בירושלים). 
3. כספי המיזם המסייעים להפקת הפרוייקט הינם כספי השקעה, כאשר המיזם הינו שותף בהפקה על פי חלקו בתקציב ההפקה, וזכאי לרווחים על פי המפורט בהסכם שייחתם עם ההפקה.

ג. הנחיות כלליות
 1. הנחיות להגשה במסלול כפי שהוגדר במסמך זכאות ומסלולים באתר המיזם.
 2. במסלול זה המיזם ישקיע וישתתף בהפקת סרטים וסדרות טלוויזיה המיועדים להקרנה ו/או שידור בארץ או בחו"ל. 
 3. אין  הכרח כי עלילת הסרט ו/או הסדרה תתרחש בירושלים.
 4. אישור השקעה מותנה בביצוע מינימום 70% מימי הפקת הפרויקט בירושלים .
 5.הפקת הפרויקט תתחייב להוציא מינימום 70% מהתקציב ההפקה בארץ על העסקת אנשי צוות הפקה באולפן הממוקם בירושלים.
 6. הרשות תשקיע בהפקת הפרויקטים על בסיס הערכת והמלצת היועצים האמנותיים והמקצועיים ומנהל המיזם.
 7. הנהלת המיזם שומרת לעצמה את הזכות להחליט ביזמתה על תמיכה גם אם למגיש אין את הניסיון כמפורט במסמך זכאות ומסלולים באתר המיזם וזאת על בסיס הערכת היועצים האמנותיים ומנהל המיזם את הפוטנציאל הטמון בפרויקט וביוצריו.
8. מנהל המיזם רשאי לפנות בכל עת לתסריטאים, במאים ומפיקים אם התרשם מיכולתם המקצועית ומהישגיהם ולהציע להם להגיש למיזם הצעה להפקת פרויקט שיובא לדיון ולהערכה בכל עת שהמיזם יקבע.
9. השקעת הרשות מותנית בקבלת תקציבים ממשלתיים שונים, במידה ולא יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או חלקם, תהא הרשות רשאית לבטל ו/או לצמצם את היקף ההשקעה במועד זה ו/או לשנות את מועד ההגשה עצמו, בכל שלב שהוא, וליזם המגיש לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שעניינה ביטול או צמצום השקעת הרשות ו/או שינוי מועד ההגשה. הרשות תבחן בכל מועד, בהתאם להיקף ההגשות ואיכותן וביחס לתקציב המיזם, את מספר הפרויקטים שיקבלו תמיכה ואת היקף התמיכה בכל פרויקט וזאת על פי העדפות ושיקולים מקצועיים שישתנו מעת לעת.

ד. תהליך הקריאה ומיון הבקשות
ההנהלה תאשר את ההמלצות לתמיכה שיוצגו לפניה לאחר שלבי המיון והדיון של מנהל המיזם והיועצים האמנותיים.
  1.  בדיקה ראשונית שתיק הגשה עומד בדרישות היסוד המפורטות כאן ובזכאות ומסלולים ו – הנחיות כתיבה ותסריט.
      ייתכן וכבר בשלב זה המיזם ידחה הגשות שלא עמדו בדרישות היסוד. במקרה זה הגשה חוזרת תתאפשר רק במועד הבא.
  2. תיק ההגשה ישלח ליועצים האמנותיים לשלב הערכה, שלב מיון זה יהיה מבוסס על המלצות שיגובשו לגבי התסריט ועל
      בדיקה והערכה של "חבילת ההפקה" (על כל מרכיביה כפי שמפורט בהמשך מסמך זה בסעיף ד. בנוהל ההגשה) והם ישמשו
      כאמות המידה לאישור הפרויקטים להפקה. הבדיקה והערכה של "חבילות הפקה" תיעשה ע"י היועצים האמנותיים, היועצים
      המקצועיים ומנהל המיזם.
  3. מגישי ההצעות שהגיעו לשלב הזה יזומנו, על- פי שיקול דעתו של המיזם, להופיע בפני היועצים האמנותיים ומנהל המיזם
       לשם הצגת הפרויקט.

ה. התנאים להשקעת המיזם
    1. זכאות ההגשה למסלול הפקת אנימציה הינה ביכולת המגיש להוכיח כי הוא יכול להפיק ולבצע את הפרויקט באולפן הממוקם בירושלים.
    2. "חבילת ההפקה" על כל מרכיביה כפי שאושרה, הינה מחייבת ובמיוחד בעלי התפקידים הבכירים – הבמאי, המפיק
    התסריטאי.  כמו כן תקציב ההפקה שאושר הינו מחייב, שכן גובה השקעת המיזם נקבע, בין היתר על-פי מאפייני תקציב
    ההפקה. כל שינוי בהרכב השותפים, בהרכב בעלי התפקידים הבכירים, בהרכב התקציב ובשאר מרכיבי "חבילת ההפקה" עשוי
    לגרום לדחיית הדיון בפרויקט למחזור הקריאה הבא.
    לצפייה בטבלת הפרמטרים המשפיעים על גובה ההשקעה בהפקת אנימציה.
    3. לפני החתימה על ההסכם עם המיזם, תוגש ההצעה על מרכיביה לקריאה נוספת במיזם, כאשר היא מוכנה להפקה. למיזם
    תהיה הזכות לבקש עבודה נוספת על ההכנות להפקה, כתנאי לחתימה על ההסכם עם המיזם.
    4. התנאים להשקעת המיזם ומועדי התשלומים יהיו עפ"י המפורט בהסכם שייחתם בין המיזם למגיש. במידה והמגיש לא יעמוד
    בלוחות הזמנים שהוגדרו בהסכם שייחתם בין המיזם למגיש, יהיה המיזם רשאי לדרוש מהמגיש להחזיר את מלוא סכום
    ההשקעה.
    5. פרויקט שהופק בהשקעת המיזם ואשר יופק גם בהשקעה של גורמים אחרים, יחושב ערך השקעתו של המיזם בהפקה לפי
    חלקה היחסי של השקעה זו בסך התקציב של הסרט.
    6. הנהלת המיזם זכאית לבחון מפעם לפעם את מדיניותה ואת דרכי פעולתה והיא רשאית לערוך שינויים ועדכונים על פי
    הצרכים והמציאות המשתנה. להנהלת המיזם הזכות המלאה לשנות לפי שיקול דעתה את היקף ההשקעה במסלולים השונים
    בשים לב בין היתר למספר הבקשות שיוגשו, לרמתן ולכלל התקציב שיעמוד לרשות המיזם.
    7. המיזם שומר לעצמו את הזכות, בין היתר, לבדוק את תקציבי ההפקה, השיווק וההפצה של  המגיש או לבקש כל מידע אחר
    שקשור להפקה וכן לדרוש שינויים בתקציבים אלו ולהתנות את ההתקשרות עם המגיש בעריכתם של שינויים אלה.
    8. אישור עקרוני של המיזם לבקשה להשקעה בהפקה אינו מחייב את המיזם, כל עוד לא נחתם הסכם מפורט בינו לבין המגיש.
    כל מקרה של סתירה בין הכתוב כמידע במסמכי המיזם לבין ההסכם, יגבר ההסכם.

ו. נוהל הגשת בקשת השקעה למיזם 
    בקשת השקעה במסלול הפקת אנימציה, תוגש בארבעה עותקים מודפסים (נפרדים) על-פי נהלי הכתיבה של המיזם ועותק נוסף על גבי DVD/CD/דיסק און קי ותקרא "תיק הגשה".
"תיק הגשה" זה יימסר למיזם באופן ידני באחריות המגיש עד למועד שנקבע, חתימת המיזם על טופס ההגשה תהווה אסמכתא לקבלת הבקשה במועד בלבד.
בכל אחד מארבעת העותקים המודפסים וכמובן בעותק הנוסף על גבי DVD/CD/דיסק און קי יש לאגד את המסמכים המפורטים להלן ולפי הסדר הבא::

    1. טופס הגשה פורמט PDF, פורמט WORD
    2. פרמיס (2-3 משפטים)
    3. תסריט מלא ( דוגמא לפורמט תסריט )
    4. תקציר הסרט בהיקף של עד שלושה עמודים
    5. דף אחד בלבד של תיאור כל הדמויות הראשיות
    6. חומר ויזואלי מקיף ככל הקיים המתאר את מהות הפרוייקט.
    7. קורות חיים מקצועיים של המגיש, התסריטאי, הבמאי והמפיק. דף אחד בלבד לכל איש צוות
    8. במידה והסיפור עליו מבוסס התסריט אינו מקורי: יש לצרף מסמך המאשר שימוש ביצירה המקורי
    9. ריכוז תקציב ההפקה (Top Sheet)  יוגש ע"ג טופס התקציב שבאתר ובו פירוט חלוקה תקציבית ירושלים/כלל הארץ/חו"ל.
    10. טבלה עם שמות המשקיעים בהפקה וסכום ההשקעה ומסמכים חתומים ע"י המשקיעים המאשרים את סכום ההשקעה
    ומפרטים את תנאיה
   11. תוכנית עבודה (pipe line)  באישור בעל אולפן אנימציה הפועל בירושלים המתארת את פירוט העבודות לביצוע, העסקת מספר אנשי מקצוע ותפקידם, משך כל עבודה על ציר משך זמן הפרויקט, תוך הדגשת וסיכום העבודות שיתבצעו בירושלים לעומת עבודות שיתבצעו במקומות אחרים בארץ.
   12. לוח זמנים להפקה
   13. מסמכים נוספים על פי התקדמות ההפקה (כדוגמת: רשימת אנשי מפתח בצוות ההפקה ושחקנים ראשיים, אתרי צילום
   בירושלים וכו')

* המידע במסמך זה אינו מחייב את המיזם ונועד למטרות אינפורמטיביות בלבד, בכפוף להסכם הסופי בין המיזם למגיש הבקשה.