The scens_take 2

כללי
כחלק מפעילות המיזם לקולנוע ולטלוויזיה בירושלים לפיתוח והפקת סרטי קולנוע, ומתוך מטרת המיזם לתמוך ולקדם יוצרים המתגוררים בירושלים ולהעניק להם יתרון יחסי לקראת הגשת הצעות, המיזם משיק חממת פיתוח סרטי קולנוע, "הסצנה", שתעניק לווי מקצועי, העשרה מקצועית והכנה לקראת הגשה למסלולים הבאים:
• "הפקת סרט קולנוע קטן תקציב" שהינו פתוח להגשה רק ליוצרים המתגוררים בעיר.
• "הפקת סרט קולנוע"

א. ניתן להגיש הצעות אשר נמצאות בשלב "סינופסיס" או תסריט מלא או "תסריט עם חבילת הפקה" אשר עומדות בנהלי מסלולי המיזם הרלוונטיים ובכל תנאי זכאות המפורטים בהמשך המסמך.
ב. יתקבלו לחממה כ-8 הצעות, על פי הערכת יועצים אמנותיים ומנהל המיזם וזאת בהתבסס על מדדי "הערכת פרויקט" המפורטים במסמך זה.
ג. הפעילות תתקיים לאורך כ-6 חודשים כפי שמפורט בהמשך המסמך ב-"מהלך החממה".
ד. בסוף תהליך החממה פרויקטים מוכנים ובאיכות גבוהה, יוגשו כ-"חבילות ההפקה" להערכת המיזם וכל זאת כאמור על פי הנהלים, במסלולי "הפקת סרט קולנוע" או ל-"הפקת סרט קולנוע קטן תקציב".
ה. אין במסמך זה התחייבות מצד המיזם כי פרויקטים שיומלצו בתום החממה להגשה כ"חבילות הפקה" או ל"הפקת סרט קטן תקציב" יקבלו את השקעת המיזם בהפקתם. החלטת השקעה תינתן ביחס לשאר הפרויקטים שיוגשו במועד הרלוונטי במסלולים אלה וסיכום הערכתם ע"י היועצים האמנותיים ומנהל המיזם.

תנאי זכאות להשתתף בחממת "הסצנה"

1. על המציע לעמוד בכל התנאים באחד מהמסלולים הבאים:
מסלול "פיתוח תסריט קולנוע", "הפקת סרט קולנוע" או "הפקת סרט קולנוע קטן תקציב".

2. בנוסף, על המציע לעמוד בתנאים המצטברים הבאים:
א. המציע מתגורר בירושלים, ובמקרה של צוות הגשה זוגי – אחד מהמגישים מתגורר בירושלים. בצוות גדול מ-2 מגישים- לכל הפחות 2/3 מהצוות מתגורר בירושלים.
ב. המציע בוגר מוסד אקדמי לקולנוע או אומנויות הבמה/המסך, המוכרים על ידי משרד החינוך ו/או על ידי המועצה להשכלה גבוהה ו/או יוצרים חברי איגודי המפיקים ו/או הבמאים ו/או התסריטאים ו/או חברי איגוד מקצועות האנימציה, ו/או בעלי רקע מקצועי ואומנותי מוכח בתחומי הקולנוע והטלוויזיה שלפחות פרויקט אחד שלהם הוקרן או שודר במסגרת פסטיבל קולנוע ו/או שודר במסגרת פומבית מוכרת על ידי גוף שידור מוכר.
ג. המציע וצוותו העבירו למיזם:
• הסכם חתום בין כל חברי הצוות בו מעוגנים זכויות היוצרים ויחסי העבודה ביניהם.
• התחייבות כל חברי הצוות להשתתף בכל תכני הסדנה למשך כ-6 חודשים, שיתקיימו בסינמטק ירושלים, ויכללו מפגשים מקצועיים כמפורט בהמשך מסמך זה.
• התחייבות להתקדמות בתהליך הפיתוח לשביעות רצון המיזם.

3. המיזם רשאי להפסיק השתתפות של צוות או משתתף שבמהלך החממה יחול שינוי בעמידתם בתנאי הזכאות ו/או שללא הסכמה בכתב מהמיזם, ישנו את הרכב הצוות ו/או ישנו את התוכן שאושר לפיתוח.

4. יתכנו שינויים בפרטי מסמך זה ובנהלי המיזם וחובה על המעוניינים להגיש להתעדכן מעת לעת במפורט באתר המיזם.

מהלך החממה

א. החממה תתקיים בסינמטק ירושלים, ותכלול לווי אישי וימי סדנאות מקצועיות על ידי מיטב היוצרים מהארץ, בתחומי תסריטאות, בימוי והפקה, הכרות ישירה עם מקבלי ההחלטות בקרנות קולנוע ובגופי השידור, תוך הבנה מעמיקה של תחומי העניין שלהם ואופן ההתנהלות מולם.
כמו כן תכלול החממה פעילות של המיזם בתחום ה-"אקוסיסטם הקולנועי בירושלים", ליצירת קשרי עבודה עם יוצרים, אנשי צוות, שחקנים ואולפנים בירושלים.

ב. שלבי פיתוח ולוח זמנים כללי

שלב ראשון- הגשות והערכה:  ספטמבר-אוקטובר 2019
1. פרסום קול קורא ביום ששי ה-30 באוגוסט 2019.
2. מועד אחרון להגשת ההצעות  19/9/19 בשעה 14:30 .
3.  ההגשה תתבצע באופן מקוון באתר המיזם

שלב שני- פיתוח ראשוני: נובמבר 2019 -פברואר 2020
 ארבעה חודשי פעילות בסינמטק ירושלים בהם:
• אחת לשבוע סדנה או כיתת אומן קבוצתית של כל משתתפי החממה בנושאי: הפקה, תסריטאות, בימוי, ארט, אפקטים, מנהלי קרנות, pitching, מימון.
• אחת לשבוע חונכות לצוות באחד מהתחומים: תסריט, בימוי או הפקה.
• אירועי ה-"אקו סיסטם הקולנועי בירושלים"- על מנת ליצור קשרי עבודה עם יוצרים, אנשי צוות, שחקנים ואולפנים בירושלים.
• לכל אורך כל תקופת החממה, בסינמטק ירושלים, יעמוד לרשות המשתתפים חלל עבודה.
 בסוף שלב זה יתקיים אירוע – pitching בפני כל חונכי החממה ואנשי מקצוע חיצוניים.
לאחר שלב זה תתקיים הערכה לגבי התקדמות הפרויקטים ויתבצע תכנון תהליך המשך הלווי בהתאמה לנדרש לכל צוות, ייתכן בשלב זה שתופסק ההשתתפות של צוותים שלא הוכיחו התקדמות סבירה.

שלב שלישי- הכנה להגשה: מרץ-מאי 2020
 כ-3 חודשים בהם, על פי הנדרש מלקחי שלב שני, יתקיימו בסינמטק ירושלים
• אחת לשבוע סדנה או כיתת אומן קבוצתית של כל משתתפי החממה.
• אחת לשבוע חונכות לצוות בתחומי תסריט או בימוי או הפקה או בתחומים נוספים.
• הכנה להצגת ההצעה באירוע מסכם שיכלול:
• Pitching מסכם בפני כל חונכי החממה ואנשי מקצוע חיצוניים.
• פגישות "אחד על אחד" של המשתתפים עם אנשי מקצוע חיצוניים.
לאחר אירוע הסיום ובהתאם ללוח זמנים של מועדי ההגשה של המיזם, תינתן החלטת המיזם באם להשקיע בהפקת פרויקטים מצטיינים.

הגשת הצעות
1. הגשת הצעות, תוכנן והרכב צוות המגישים על פי המפורט במסמך זה, תהיה על פי המפורט בכל אחד מהנהלים הרלוונטיים: מסלולי "פיתוח תסריט קולנוע", "הפקת סרט קולנוע" או -"הפקת סרט קולנוע קטן תקציב".

2. בנוסף לכל הנדרש להגשה כמפורט בכל אחד מהמסלולים, יש להגיש גם את הפרטים הבאים:
• הצהרת כוונות
• קישור לפרויקט קודם של היוצר/ים.
• הוכחת מגורים בירושלים- הסכם שכירות בתוקף או ספח תעודת זהות, המעידים על מגורים בירושלים.

 בנוסף יצורף הסכם חתום ע"י כל הצוות שיכלול

• הסכם חתום בין כל חברי הצוות בו מעוגנים זכויות היוצרים ויחסי העבודה ביניהם.
• התחייבות כל חברי הצוות להשתתף בכל תכני הסדנה למשך כ-6 חודשים, שיתקיימו, בסינמטק ירושלים ויכללו מפגשים מקצועיים בני כמה שעות כמפורט במסמך זה.
• התחייבות להתקדמות בתהליך הפיתוח לשביעות רצון המיזם.

קובץ מונחי פיתוח והגשת תסריט

* המידע במסמך זה אינו מחייב את המיזם ונועד למטרות אינפורמטיביות בלבד, בכפוף להסכם הסופי בין המיזם למגיש הבקשה.

 

להלן פירוט על מדדי הערכת פרויקט קולנוע

1 איכות והכרחיות קיום הסיפור בירושלים
1.א. ירושלים כמקום בסיפור ולא כאתר טכני לצילום
1.ב. הטיפול בירושלים העכשווית
1.ג. ירושלים שלא הכרנו, מסרטי עבר.
1.ד. קשר הדמויות לעיר

2 איכות הכתיבה
2.א. היחס בין התקציר לבין התסריט המלא
2.ב. איכות התוכן (נארטיב)
2.ג. ההתפתחות העלילתית
2.ד. מורכבות הדמויות
2.ה. איכות הדיאלוגים

3 מקוריות הסיפור
3.א. חדשנות בתוכן וייחודיות- סיפור שטרם סופר ו/או איכות האדפטציה ליצירה מוכרת
3.ב. טון אישי