המיזם יבחן אפשרות להשקעה במסלול זה בסרט אשר עומד בתנאי המיזם כפי שהנ"ל הוגדר במסמך מסלולים וזכאות באתר המיזם ואשר עומד בתנאים הבאים:

1. נתוני הפקה:

    א. צולם בנגטיב פילם 35/16 מ"מ

    ב. צולם בוידיאו בטכנולוגיות חדשות ומיועד להעברה לפילם

    ג. אורך הסרט המוגש לצפייה יהיה באורך של 80 דקות לפחות

    ד. הסרט נמצא בשלבי העריכה

    ה. הפקת הסרט התבצעה בתוך שנת התקציב הקודמת או בשנת התקציב בה הוגשה הבקשה

2. השתתפות המיזם בהשקעה בסרטים במסלול השלמה תהייה בסרטי עלילה המיועדים להפצה ראשונה בבתי קולנוע. מועד הקרנתם של סרטים אלה בטלוויזיה יהיה בתום תקופת המתנה של 18 חודשים ממועד הקרנתם בקולנוע או בכפוף לשינויים במועד תקופת ההמתנה שייעשו מעת לעת בהסכמת כל הגורמים בענף. (להלן "החלון").

3. השקעת גוף משדר בהפקה תהייה מוגדרת כהשקעה בסרט קולנוע המיועד להפצה מסחרית ראשונה בבתי קולנוע; סרט שהפקתו הסתיימה, וסרט שהוקרן בבתי הקולנוע או בגוף משדר (טלוויזיה) לא יהיה רשאי להגיש בקשה להשתתפות ולהשקעת המיזם.

4. המיזם יפרסם מספר מועדי הגשה בשנה של "העתקי עבודה"  ("Rough Cut"). המועדים יפורסמו בין היתר באתר האינטרנט של המיזם. בחירת הסרטים הראויים לעידוד והשקעה במסגרת מסלול השלמת הפקה תהיה מבוססת על הקרנה של עותק עבודה שלם, בפני מנהלי המיזם והיועצים האומנותיים, אשר המלצתם תובא לאישור הרכב הוועד המנהל של העמותה.

6. השתתפות המיזם בהשקעה במסלול זה תהייה מיועדת עבור ההוצאות בפועל הנדרשות להשלמת הסרט עד העתק בפילם המוכן להקרנה בבתי קולנוע ועל בסיס הוכחה להשלמת ההפקה.

7. אין ההשקעה של המיזם במסלול "השלמת הפקה" מחייבת את המיזם בדרך כלשהי להשתתף:

    א. בהוצאות שיווק והפצת הסרט בישראל

    ב. בהוצאות שיווק והפצת הסרט בחו"ל

    ג. בהוצאות השתתפות הסרט בפסטיבלים בינלאומיים

    בקשה שתופנה למיזם להשתתף בהוצאות כמפורט בסעיף זה או כל בקשה אחרת, תידון בנפרד ועפ"י הנהלים המעודכנים מעת לעת ע"י הנהלת המיזם.

8. המיזם יהיה רשאי באופן בלעדי להתיר את ביטול "החלון" (ראה סעיף 2. לעיל) על בסיס התוצאות בקופות בתי הקולנוע ורק אחרי המיצוי המקסימלי של הפוטנציאל המסחרי של הסרט בבתי הקולנוע.

9. פרויקט שהופק בהשקעת המיזם ואשר יופק גם בהשקעה של גורמים אחרים, יחושב ערך השקעתו של המיזם בהפקה לפי חלקה היחסי של השקעה זו בסך התקציב של הסרט.

10. הנהלת המיזם זכאית לבחון מפעם לפעם את מדיניותה ואת דרכי פעולתה והינה רשאית לערוך שינויים ועדכונים על פי הצרכים והמציאות המשתנה. הרשות תבחן בכל מועד, בהתאם להיקף ההגשות ואיכותן וביחס לתקציב המיזם, את מספר הפרויקטים שיקבלו תמיכה ואת היקף התמיכה בכל פרויקט וזאת על פי העדפות ושיקולים מקצועיים שישתנו מעת לעת. להנהלת המיזם הזכות המלאה לשנות לפי שיקול דעתה את היקף ההשקעה במסלולים השונים בשים לב בין היתר למספר הבקשות שיוגשו, לרמתן ולכלל התקציב שיעמוד לרשות המיזם.

11. תשובה חיובית של המיזם לבקשה להשקעה איננה מחייבת את המיזם, כל עוד לא נחתם הסכם מפורט בינה לבין המגיש. בכל מקרה של סתירה בין הכתוב כמידע במסמכי המיזם לבין ההסכם, יגבר ההסכם.

נוהל הגשת בקשת השקעה למיזם

בנוסף לעותק הסרט במצבו הנוכחי על גבי: DVD- Pal, multizone , הבקשה תוגש בארבעה עותקים מודפסים על פי נוהלי הכתיבה של המיזם ועותק נוסף על גבי DVD/CD ותקרא "תיק הגשה". "תיק הגשה" זה יימסר למיזם  באופן ידני באחריות המגיש במועד שנקבע, חתימת המיזם על טופס ההגשה תהווה אסמכתא לקבלת הבקשה במועד.

בכל אחד מארבעת העותקים המודפסים וכמובן בעותק הנוסף על גבי DVD/CD ב-"תיק ההגשה" יש לאגד את המסמכים המפורטים להלן ולפי הסדר הבא:

1.  טופס הגשה פורמט PDF, פורמט WORD

2. תקציר הסרט בהיקף של עד שלושה עמודים

3. דף אחד בלבד של תיאור כל הדמויות הראשיות

4. קורות חיים מקצועיים של התסריטאי, הבמאי, המפיק ושחקנים ראשיים דף אחד בלבד לכל איש צוות

5. במידה והסיפור עליו מבוסס התסריט אינו מקורי: יש להגיש מסמך המאשר שימוש ביצירה המקורית

6. ריכוז תקציב ההפקה (Top Sheet)

7. מסמכים המעידים על מקורות מימון נוספים

8. One Liner – תיאור בשורה אחת: כל סצינה בתסריט, זמן הצילום, זמן המסך המשוער ואורך הסצינה בתסריט, תוך הדגשת הסצינות המתרחשות בירושלים. בתחתית המסמך יופיע באופן ברור סך אורכן בתסריט של הסצינותהמתרחשות בירושלים, ביחס לסך הסצינות שאינן מתרחשות בירושלים

9. לוח זמנים להפקה

10.עותק הסרט במצבו הנוכחי על גבי: DVD- Pal, multizone. על מגיש הבקשה לוודא במועד  ההגשה, כי עותק ה-DVD קריא באמצעי ההקרנה של המיזם

* המידע במסמך זה אינו מחייב את המיזם ונועד למטרות אינפורמטיביות בלבד, בכפוף להסכם הסופי בין המיזם למגיש הבקשה.