הגדרת מלאות של המונחים מפורטים ב-"הגדרות נוספות" בסוף המסמך.

1. זכאים להגיש בקשות למיזם במסלולים 1-7 ו 13–14 המפורטים מטה-  חברי איגוד המפיקים ו/או הבמאים ו/או התסריטאים ו/או חברי איגוד מקצועות האנימציה או בעלי רקע מקצועי ואומנותי מוכח בתחומי הקולנוע והטלוויזיה שלפחות עבודה אחת שלהם הוקרנה במסגרת פומבית מוכרת, שהם אזרחי ישראל או תאגידי הפקה עצמאיים הרשומים ופועלים דרך קבע בישראל.

במסלול 8 לתמיכה בסרטי סטודנטים רשאים להגיש רק מוסדות לימוד גבוהים בירושלים 

במסלול 9 הישיר לגופי שידור רשאים להגיש בעלי תפקידים מוסמכים בגוף השידור.

במסלולים 10-12 ו 15 להפקות בינלאומיות המפיק וחברת ההפקה רשומים כחוק בחו"ל ובעלי ניסיון מוכח. 

ובתנאי שהפרויקט המוגש בכל אחד מהמסלולים תואם לקווי הפעולה העיקריים של המיזם ועונה על ההגדרות המפורטות במסמך זה.

כספי המיזם המסייעים להפקת סרטים הינם כספי השקעה, כאשר המיזם הינו שותף בהפקה על פי חלקו בתקציב ההפקה, וזכאי לרווחים על פי המפורט בהסכם עם ההפקה ועל פי המקובל בקרנות הקולנוע הציבוריות בישראל.

 כספי המיזם המסייעים להפקת סדרות טלוויזיה הינם כספי תמיכה בלבד, ללא זכאות המיזם לרווחים בגין התמיכה.

2. תנאי הסף להגשה למיזם ע"פ מסלולים:

מסלול הפקה

מקסימום השקעת המיזם
במסלול בש"ח

חלק הסיפור המתקיים בי-ם לכל הפחות

חלק ימי הצילום/העבודה המתקיימים בי-ם מתוך כלל ימי הצילום בארץ לכל הפחות

תכנון ראשוני של המפיק להוצאות בירושלים מהתקציב בארץ בש"ח

פיתוח תסריט לסרט קולנוע   50%    
תסריט קולנוע ללא חבילה ללא תמיכה כספית מטרת המסלו היא מיון ראשוני לאישור הגשה למסלול "חבילות הפקה" להשקעה 50%    

סרט קולנוע

1,000,000

50%

50%

כ- 25% ולא פחות מ- 650,000 ₪

סרט קולנוע קטן תקציב

500,000

80%

80%

כ-50% ולא פחות מ- 325,000 ₪

פיתוח סדרת טלוויזיה   50%    

הפקת סדרת טלוויזיה

500,000

50%

15%

כ-15% ולא פחות מ- 500,000 ₪

ביצוע עבודות גמר הפקה בירושלים (post production) מיועד להפקות שלא זכו בהשקעת המיזם במסלול אחר החזר של 35% על הוצאות בירושלים ולא יותר מ 250,000 אין מחויבות   לא פחות מ 50,000
תמיכה בסרטי גמר של סטודנטים הלומדים במוסד בירושלים 15,000 50% 50%  
מסלול ישיר לגופי שידור 500,000 50% 15% 15% ולא פחות מ 375,000

הפקה בינלאומית

1,600,000

20%

50%

כ-25% ולא פחות מ 1,000,000 ₪

הפקה בינלאומית עתירת תקציב החזר של 60% על הוצאות בירושלים ולא יותר מ 10,000,000 מרכזי 50% 25% ולא פחות מ 2,000,000
פיתוח תוכן לניו מדיה      80%  
אנימציה 1,000,000 אין מחויבות 70% מימי העבודה על הפרויקט בארץ 70% ולא פחות מ 800,000
אנימציה בינלאומית החזר של 35% על הוצאות בירושלים ולא יותר מ 4,000,000 אין מחויבות 80% 80% ולא פחות מ 4,000,000
השלמת הפקה טלוויזיה וקולנוע ע"פ נהלי הפקת סרט קולנוע/סדרת טלוויזיה 50%/15% 50%/15% ע"פ נהלי הפקת סרט קולנוע/סדרת טלוויזיה

3. חישוב גובה השקעת המיזם ומחוייבות המפיק בכל סעיף השקעה

א.      סעיפי השקעה עבור איכות

א.1. השקעת בסיס: פרויקט שהמיזם החליט להשקיע בו, יהא זכאי ל-50% מסכום המקסימום האפשרי במסלולו, כהשקעת בסיס. במסלול הבינלאומי קיים דירוג גם בסכום ההשקעה הבסיסי הנ"ל וזאת על פי נתוני זמן המסך בירושלים, כפי שמפורט בטבלת ההשקעה המצורפת

      א.2. השקעה עבור מצויינות בהעצמת הדימוי האנושי של ירושלים: על פי גובה ניקוד הפרמטרים בטופס הערכת הפרויקט שמולא על ידי היועצים האמנותיים בתהליך ההערכה. ישנן 3 דרגות השקעה: 0, 5% מסכום המקסימום במסלול ו-10% מסכום המקסימום במסלול. עבור סכום ההשקעה בסעיף זה, ועל מנת לעודד מפיקים להצטיין ולזכות בסכום זה, מתחייב המפיק להוציא 1 ₪ על כל 1 ₪ שקיבל ברכיב זה. במסלול אנימציה תמריץ זה אינו קיים.

      א.3. השקעה עבור מצויינות כללית: "המלצת מנהל המיזם": רק פרויקט אחד בכל מסלול בכל מועד יכול להיות זכאי לקבל רכיב זה, העומד על 10% מסכום המקסימום במסלול. עבור סכום ההשקעה בסעיף זה, ועל מנת לעודד מפיקים להצטיין ולזכות בסכום זה אין סכום זה נכלל במחוייבות המפיק להפניית תקציב לירושלים. במסלול אנימציה עבור קבלת תמריץ זה מתחייב המפיק להוציא 2 ש"ח על כל 1 ש"ח שקיבל ברכיב זה.

ב.      השקעה נוספת בהתאם לנתוני הפניית תקציב לירושלים
 לאחר שהמפיק הפנה לירושלים תקציב כמתחייב בסעיפים א(1) ו-א(2) לעיל, על כל סכום נוסף שיופנה לירושלים מעבר לכך יוכל המפיק לזכות בהשקעת מיזם נוספת שתחושב כהחזר באחוזים מהפניית תקציב נוספת זאת שהינה מעבר לנדרש בסעיפים א(1) ו-א(2). גובה ההשקעה המקסימאלית של המיזם בסעיף זה הינו עד למקסימום יתרת הסכום באותו מסלול, לאחר הפחתת הסכומים המקסימאלים שהפרויקט יכול לקבל על איכות והצטיינות בסעיפים א(1) ו-א(2) לעיל, כדלקמן:

סרט קולנוע – 75% החזר על סכום הוצאה נוספת של ההפקה ועד לגובה החזר בסך 300,000 ₪.

סרט קולנוע קטן תקציב –  25% החזר על סכום הוצאה נוספת של ההפקה ועד לגובה החזר בסך 150,000 ₪.

סדרת טלוויזיה – 25% החזר על סכום הוצאה נוספת של ההפקה ועד לגובה החזר בסך 150,000 ₪.

פרויקט בינלאומי – יפורט בקרוב

הפקת אנימציה – 35% החזר על סכום הוצאה בירושלים ועד לגובה החזר בסך 900,000 ש"ח. 

למען הסדר הטוב יובהר כי האמור לעיל הינו לידיעה כללית בלבד. רק הוראות ההסכם שייחתם עם כל מפיק ביחס להשקעה/תמיכה בפרויקט, יחייב את המיזם. עוד יובהר כי עד לחתימה על הסכם כאמור, לא יהא המיזם מחוייב במאומה.

 מסלולי הגשה למיזם

המסלולים המפורטים להלן עשויים להשתנות בהתאם לנסיבות, להצעות שיוגשו בפועל, ולתקציב העומד לרשות המיזם. הזכאים רשאים להגיש הגשה אחת בכל מועד בכל אחד מהמסלולים הבאים:

השקעה בתחום הקולנוע

 מסלול פיתוח תסריט לסרט קולנוע – המסלול מיועד לפיתוח תסריטים לסרטי עלילה באורך מלא להקרנה בבתי קולנוע.

מסלול תסריט לסרט קולנוע ללא "חבילת הפקה" –  המסלול הינו שלב מיון מקדים והכרחי לתסריטים שכתיבתם הושלמה שלא במסגרת מסלול הפיתוח של המיזם על מנת לקבל אישור להגשה עתידית למסלול הפקה "חבילות הפקה" ולכן כבר בשלב זה התסריט יוגש ע"י הרכב של מפיק, תסריטאי ובמאי, באותו הרכב מחייב להגשה העתידית למסלול הפקה "חבילות הפקה". כל שינוי בהרכב השותפים עשוי לגרום לדחיית הדיון בתסריט/בהפקה למועד ההגשה הבא. למרות האמור לעיל תסריטאי שיבחר להגיש ללא מפיק/במאי ותסריטו יאושר לעלות לשלב "חבילות הפקה" יוכל להיות מוגש למיזם במסגרת "חבילות הפקה" במועד עתידי לאחר 12 חודשים לכל הפחות ממועד קבלת האישור הנ"ל ע"י המיזם.

 מסלול הפקת סרט קולנוע ("חבילות הפקה") – מסלול להשקעה בהפקת סרטים עלילתיים באורך מלא, המתאימים במובהק להקרנה בבתי קולנוע בהתאם למפורט ב"הגדרות נוספות" להלן.

 מסלול הפקת סרט קולנוע קטן תקציב  – מסלול הפקת סרט קולנוע קטן תקציב – מסלול להשקעה בהפקת סרטים עלילתיים באורך מלא, שעלילתם ומאפייני הפקתם מאפשרים הפקה מלאה בתקציב מוקטן והמתאימים במובהק להקרנה בבתי קולנוע בהתאם למפורט ב"הגדרות נוספות" להלן.
א. זכאות ההגשה הינה רק לבוגרי בתי ספר לקולנוע בירושלים. בכל שנה עד סרט אחד "קטן תקציב" יאושר להפקה.
ב. לפחות 70% מאנשי הצוות יהיו בוגרי בתי הספר בעיר ו/או תושבי העיר.
ג. לפחות 80% מהצילומים יתקיימו בירושלים.
ד. כל עבודות האולפנים לצילום ולגמר הפקה (postproduction) יתבצעו בירושלים (למעט עבודות שלא ניתן לבצע בירושלים).
ה. גובה השקעת המיזם לא תעלה על 50% מתקציב ההפקה.

השקעה בתחום הטלוויזיה

 פיתוח סדרות עלילתיות לטלוויזיה – השקעה בפיתוח סדרה עלילתית של לא פחות מ-7 פרקים, באורך של לא פחות מ-
    24 דקות כל פרק ולפחות חמישים אחוזים מעלילת הסדרה מתרחשת בירושלים ואשר התרחשותן מחייבת צילומי חוץ בהיקף משמעותי בירושלים.

 מסלול להפקת סדרות עלילתיות לטלוויזיה – השקעה בהפקת סדרה עלילתית המיועדת לשידור בטלוויזיה (ראה
     הגדרות נוספות להלן)

 מסלול ישיר לגופי שידור – להפקת תוכניות טלוויזיה שרוב תהליך ההפקה שלהן יתרחש בירושלים.  

השקעות במסלולים ייחודיים

גמר הפקת סרטים בירושלים  – מטרת הנוהל הינה עידוד הפקות סרטי קולנוע וטלוויזיה המיועדים לשידור ו/או הקרנה פומביים, לביצוע עבודות גימור הפקה  (Post Production) בתחומי עיצוב פס קול, עריכה, אנימציה ועיצוב תמונה בירושלים, על ידי הפניית עבודות מקצועיות לאולפנים ייעודיים ולאנשי מקצוע בעיר וזאת על מנת לתמוך בפיתוח תשתית התעשייה המקצועית בירושלים. רשאים להגיש אך ורק הפקות שהמיזם לא השקיע בשלב הפקתם (אין כפל השקעה). יודגש כי אין הכרח שהסרט יצולם ו/או יספר על ירושלים.

מסלול תמיכה בסרטי סטודנטים – מטרת המסלול להעניק יתרון נוסף לסטודנטים לקולנוע ולטלוויזיה הלומדים במוסדות בירושלים. תמיכה בהפקת סרטי גמר עלילתיים או תיעודיים של סטודנטים מן המניין הלומדים במוסד לימודים גבוה בירושלים (בהתאם למפורט ב"הגדרות נוספות" להלן). כאשר לפחות חמישים אחוזים מעלילת הסרט (זמן מסך) תתרחש בירושלים ולא פחות מ 50% מימי הצילום יהיו צילומי חוץ מהותיים מבחינה עלילתית (לא רק צילומי נוף, מיקום, אווירה – אלא סצינות דרמטיות) ויתבצעו בירושלים. 

מסלול להפקות בינלאומיות עתירות תקציב  – מסלול להשקעה בהפקת סרטים המתאימים במובהק להקרנה בבתי קולנוע ובסדרות טלוויזיה המיועדות לשידור בגופי שידור מרכזיים בחו"ל, כאשר המימון העיקרי מחו"ל והמפיק וחברת ההפקה רשומים כחוק בחו"ל ובהתאם למפורט ב"הגדרות נוספות" להלן

 – מסלול להפקות אנימציה בינלאומיות – אשר המימון העיקרי שלה הינו מחו"ל והמפיק וחברת ההפקה רשומים כחוק בחו"ל ובעלי ניסיון מוכח. שפת הדיבור העיקרית בסרט אינה שפה רשמית בישראל וקיימת תוכנית נרחבת לשידור והפצה בחו"ל. שהאנימציה היא המרכיב המרכזי בזמן המסך. נוכחות ירושלים על המסך אינה הכרחית. אישור ההשקעה בהפקות יתקיים רק אם תהליך ההפקה יתקיים בירושלים. 

פיתוח תוכן לניו-מדיה – השקעה בפיתוח תכנים מז'אנרים שונים ובאורכים שונים. 

מסלול להפקות אנימציה  – להפקת סרטי קולנוע או סדרות טלוויזיה המיועדות למסך הישראלי ו/או הבינלאומי, שהאנימציה היא המרכיב המרכזי בזמן המסך. נוכחות ירושלים על המסך אינה הכרחית. אישור ההשקעה בהפקות יתקיים רק אם תהליך ההפקה יתקיים בירושלים.

הגדרות נוספות

 1. "סרט קולנוע" – בכפוף להגדרה של "סרט ישראלי" – תקנות הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי), התשס"ה – 2005.
     ובנוסף עומד בנתונים הבאים:
      א. אורך הסרט המוגש לצפייה יהיה באורך של 80 דקות לפחות.
      ב. סרט עלילה המיועד להפצה ראשונה בבתי קולנוע. מועד הקרנת סרט זה בטלוויזיה יהיה בתום תקופת המתנה של 18 חודשים ממועד הקרנתו בקולנוע או בכפוף לשינויים במועד תקופת ההמתנה שייעשו מעת לעת בהסכמת כל הגורמים בענף.

 2. "סרט קולנוע קטן תקציב" – בכפוף להגדרת "סרט קולנוע" לעיל ואשר תקציבו הכולל (להוציא הפצה) אינו עולה על
     2,000,000 ₪  ואשר לכל הפחות:
     80% מזמן המסך הסופי הינו ירושלים.
     80% מימי הצילום מתקיימים בירושלים
     50% מסכום התקציב ש-"מתחת קו" מופנה להעסקת אנשי צוות, שחקנים ושירותים של עסקים תומכי הפקה בירושלים.

 3.  " סדרת טלוויזיה" – סדרה המיועדת להקרנה באחד מגופי השידור בארץ וישנו הסכם חתום ע"י גוף משדר ישראלי
       שמשקיע בהפקת הסדרה סכום המאפשר את היתכנות ההפקה הסדרה. הסדרה כוללת לא פחות מ-7 פרקים, באורך שלא פחות מ – 24 דקות כל פרק, כאשר לפחות חמישים אחוזים מעלילת הסדרה (זמן מסך כולל של הסדרה) תתרחש בירושלים, לא פחות מ 15% מימי הצילום (מתוך סך ימי הצילום המתוכננים להשגת מינימום של 50% זמן מסך בירושלים) יהיו צילומי חוץ מהותיים מבחינה עלילתית (לא רק צילומי נוף, מיקום, אווירה – אלא סצינות דרמטיות) ויתבצעו בירושלים והפקת הסדרה

4. "תיק הגשה"  – אוגדן המכיל את כל מסמכי ההגשה כמפורט בנהלי ההגשה של כל מסלול. כל אוגדן יכיל ארבעה העתקים מודפסים ונפרדים ועותק נוסף על גבי DVD/CD/דיסק און קי  של ההצעה.

5. "חבילת הפקה" לסרט קולנוע – הצעה במסלולי הפקה שמוגשת ע"י מפיק (ראה סעיף "מפיק" להלן) ו/או בית הפקה ונמצאת
     בשלב מגובש ומתקדם לקראת הפקה וכוללת במאי, צוות מרכזי, תקציב ויש בידה את כל המסמכים המפורטים בנהלי ההגשה
     של כל מסלול ושהתסריט שלה עומד לכל הפחות באחד מהתנאים הבאים:
     א.   התסריט פותח במסגרת מסלול הפיתוח של המיזם וקיבל את אישור המיזם להגשה למסלול הפקה.
     ב.   התסריט הוגש למסלול תסריט לסרט קולנוע (ללא חבילת הפקה) במיזם וקיבל אישור להגשה למסלול הפקה.
     ג.   התסריט קיבל את השקעת אחת מקרנות הקולנוע הארציות (על המגיש לצרף לכך אישורים בכתב).
     ד.  לתסריט קיים מקור מימון ודאי של יותר מ-40% מתקציב ההפקה (על המגיש לצרף לכך אישורים בכתב).

    כמו כן, לפחות חמישים אחוזים מעלילת הסרט (זמן מסך) תתרחש בירושלים, לא פחות מ 50% מימי הצילום (מתוך סך ימי הצילום המתוכננים להשגת מינימום של 50% זמן מסך בירושלים) יהיו צילומי חוץ מהותיים מבחינה עלילתית (לא רק צילומי נוף, מיקום, אווירה – אלא סצינות דרמטיות) ויתבצעו בירושלים.

6. "מפיק" – המיזם יאשר השקעה בסרט המופק ע"י מפיק מיומן בעל ניסיון מוכח כמפיק או כמפיק בפועל. עם זאת, המיזם יעודד גם את כניסתם של מפיקים חדשים וצעירים לעשיית סרטים. במקרים אלה יקבע המיזם מנגנון ייעוץ, חניכה ובקרה שיתבצע ע"י מפיק מנוסה , שייבחר ע"י המיזם ביחס לכל הפקה בנפרד, בהתאם לאופיה של ההפקה.

7. הזכאים רשאים להגיש הגשה אחת בכל מועד בכל אחד מהמסלולים.
    א. תסריטאי, במאי או מפיק חבר איגוד התסריטאים/הבמאים/המפיקים/מקצועות אנימציה בעל רקע מקצועי ואומנותי מוכח בתחומי הקולנוע, הטלוויזיה והתקשורת, שכתב, ביים או הפיק לכל הפחות, תסריט עלילתי/תיעודי/אחר באורך של 50 דקות לפחות, שהוקרנו ע"י גורם מקצועי.
    ב. "במאי/יוצר בעל ניסיון" יוצרים אשר צברו ניסיון בהפקת דרמה באורך של 30 דקות ומעלה, ו/או שני סרטים קצרים אשר זכו להד מקומי ו/או בינלאומי.

    במידה ומגיש חרג מההנחיות הנ"ל, והגיש ו/או מעורב באותו מועד בהגשה של יותר מהצעה אחת באותו מסלול, רשאי המיזם  לפסול, על פי שיקול דעתו, אחת או יותר מההגשות.

   המיזם לא יקבל הגשות ממי שאין לו ניסיון כמתואר לעיל. במקרה זה של מגיש ללא ניסיון, ההגשה תתקבל רק אם יצורף
    לכתיבה ולהגשה יוצר בעל ניסיון .

8.  "גוף שידור" – גופים הרשאים לשדר על פי "חוק רשות השידור 1965", "חוק הרשות השנייה 1990", "הלווין והכבלים, חוק הבזק התשמ"ב – 1982".

9. מועדי הגשה ואופן ההגשה – מועדי ההגשה למיזם מפורסמים בעיתונות ובאתר המיזם. המיזם רשאי לרענן את נהלי
     ההגשה ולפרסמם ובאחריות המגיש להתעדכן באתר המיזם לגבי נהלי המיזם.  תיק הגשה מלא יימסר באחריות המגיש   באופן  ידני, במשרדי המיזם, בשעות העבודה כפי שמפורסמים באתר. מועד ההגשה יסתיים בדיוק בתאריך שפורסם בשעה  14:30. המגיש יהיה אחראי ש"תיק ההגשה" שלו עומד במתכונת כמפורט במסמכי המיזם. במועד ההגשה המיזם לא יספק שירות משרדי, מכל סוג שהוא.
    המיזם רשאי שלא לדון בבקשות שהוגשו שלא בהתאם לנהלים או שהוגשו לאחר המועד האחרון להגשת הבקשות כפי שפורסם  והובא לידיעת הציבור. במידה ובקשה לא נדונה בשל ליקוי במתכונת ההגשה או בשל איחור בהגשה, ניתן יהיה להגישה שוב רק במועד הבא.

 10. "סרט סטודנטים" – סרט גמר שמופק כחלק ממהלך הלימודים של הסטודנט כסטודנט מן המניין בבית ספר גבוה לקולנוע  בירושלים

11. "מוסד גבוה ללימודי קולנוע וטלוויזיה" – בית ספר גבוה לקולנוע בי-ם, מוסד על תיכוני מוכר ללימודי קולנוע הפועל
      בירושלים, ובכלל זה בתי הספר "סם שפיגל", "מעלה" ו"בצלאל"

12. פלטפורמות שידור– מסכים דיגיטליים המיועדים לשידור ציבורי לרבות: אינטרנט ו/או כבלים ו/או לוויין ו/או סלולרים.

13  סדרת רשת – לכל הפחות סדרה בת לכל הפחות 10 פרקים וסה"כ 30 דקות מסך. התוכן מקורי עלילתי ו/או תיעודי עם דמויות חיות או באנימציה המיועד לשידור ציבורי באמצעות פלטפורמת שידור.

14. אנימציה ו/או CGI  (עבודת מחשב ליצירת תוכן ויזואלי בתנועה – computer-generated imagery) – עבודה המתבצעת באולפן מחשב בירושלים לרבות אנימציה, VR ו- AR המיועדים להקרנה ציבורית בקולנוע ו/או טלוויזיה ו/או לשידור ציבורי בפלטפורמות שידור- מסכים דיגיטליים המיועדים לשידור ציבורי לרבות: אינטרנט ו/או כבלים ו/או לוויין ו/או סלולרים.

* המידע במסמך זה אינו מחייב את המיזם ונועד למטרות אינפורמטיביות בלבד, בכפוף להסכם הסופי בין המיזם למגיש הבקשה.