א. הנחיות כלליות
הנחיות להגשה במסלול תמיכה בהפקות אנימציה בינלאומיות כפי שהוגדר במסמך זכאות ומסלולים באתר המיזם לקולנוע וטלוויזיה בירושלים (להלן: "המיזם").במסלול זה המיזם ישקיע בהפקות אנימציה של סרטי קולנוע באורך מלא (80 דקות לפחות) המיועדים להקרנה בבתי קולנוע ו/או בסדרות טלוויזיה, אשר היקף תקציב הפקתם בירושלים הינו 4 מיליון ש"ח לפחות, ולפחות 80% מתקציב ההפקה מובטח ומקורו בחו"ל ולמפיק אישורים על כך.מפיק הסרט או הסדרה יגיש את התכנון הראשוני של תקציב ההפקה ובו יוכיח היתכנות הפניית לא פחות מ-4 מיליון ש"ח לירושלים, כאשר סכום זה הינו לכל הפחות 80% מתקציב ההפקה בישראל. המיזם ישקיע בהפקות אנימציה בין-לאומיות על בסיס הערכת והמלצת היועצים האומנותיים ומנהל המיזם. יובהר כי היקף תקציב ההפקה המופנה לירושלים כמפורט לעיל הינו הרף המינימלי, והמיזם ייתן עדיפות להפקה שתגדיל את התקציב המופנה לירושלים מעבר לכך.הנהלת המיזם שומרת לעצמה את הזכות להחליט ביזמתה על תמיכה גם אם למגיש אין את הניסיון הנדרש, כמפורט במסמך זכאות ומסלולים באתר המיזם, וזאת על בסיס הערכת היועצים האומנותיים ומנהל המיזם את הפוטנציאל הטמון בסרט/סדרה וביוצריהם.מנהל המיזם רשאי לפנות בכל עת לתסריטאים, במאים ומפיקים אם התרשם מיכולתם המקצועית ומהישגיהם ולהציע להם להגיש למיזם הצעה שתובא לדיון ולהערכה בכל עת שהמיזם יקבע.תמיכת המיזם מותנית בקבלת תקציבים שונים מממשלת ישראל ועיריית ירושלים. במידה ולא יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או חלקם, יהא המיזם רשאי לבטל ו/או לצמצם את היקף התמיכה ו/או לשנות את מועד ההגשה עצמו, בכל שלב שהוא, וליזם המגיש לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שעניינה ביטול או צמצום תמיכת המיזם ו/או שינוי מועד ההגשה.

ב. תנאי זכאות
1. סרטי קולנוע וסדרות טלוויזיה באנימציה על פי הגדרתם באתר המיזם.
2. לפחות 80% מתקציב ההפקה מובטח ומקורו בחו"ל ולמפיק אישורים על כך.
3. התקציב שיופנה לירושלים לא יפחת מ – 80% מסה"כ תקציב ההפקה בארץ ולא פחות מ – 4 מיליון ש"ח.

ג. גובה התמיכה
תמיכת המיזם תהיה בשיעור של של 35% מסכום ההוצאות בירושלים בביצוע עבודות * ובכל מקרה לא תעלה על 4,000,000 ₪ (להלן: "גובה התמיכה המקסימלי")."עבודות" – פעילויות הפקה המתבצעות באחד או יותר מהאולפנים המקצועיים בירושלים שאושרו על ידי המיזם, לעבודות עיצוב פס קול, עריכת תמונה, אנימציה ועיצוב תמונה, והעבודות יבוצעו על ידי אנשי מקצוע בתחום הקולנוע שהינם עובדי אולפן מקצועי ובכלל זה בעלי תפקידים כפי שהם מוגדרים באיגודים המקצועיים הבאים: ארגון עובדי קולנוע וטלוויזיה, איגוד מקצועות האנימציה, איגוד העורכים ואיגוד המפיקים.

ד. תהליך הקריאה ומיון הבקשות

הנהלת המיזם תאשר את ההמלצות לתמיכה שיוצגו לפניה לאחר שלבי המיון והדיון של מנהל המיזם והיועצים האומנותיים. שלב המיון זה יהיה מבוסס על המלצות שגובשו לגבי התסריט ועל בדיקה והערכה של "חבילת הפקה" (על כל מרכיביה עפ"י כפי שמפורט בהמשך מסמך זה בנוהל ההגשה) והם ישמשו כאמות המידה לאישור הפרויקטים להפקה. הבדיקה והערכה של "חבילות הפקה" תיעשה ע"י היועצים האומנותיים, היועצים המקצועיים בתחומי ההפקה ומנהל המיזם.מגישי התסריטים שהגיעו לשלב הזה, יזומנו על פי שיקול דעתו של המיזם, להופיע בפני היועצים האמנותיים ומנהל המיזם לשם הצגת הסרט/הסדרה בע"פ.קריטריונים להחלטה על תמיכה:
1. איכות הצד האמנותי: התסריט, צוות ההפקה, הליהוק ויכולת ההפצה.
2. מקומם של נותני שירותים בירושלים בתהליך ההפקה: היקף העבודה המתבצעת בעיר בהעסקת אנשי מקצוע, איכות העבודה הנדרשת לביצוע בעיר, לווי העבודה ע"י מומחים מחו"ל .
3. גובה התקציב המופנה לישראל ולירושלים על פי תכנון ההפקה שיעוגן בתנאי ההסכם.
4. היקף החשיפה: איכות פלטפורמות השידור ומספר הטריטוריות הוודאיות והאפשריות.

ה. תהליך אישור ואופן תמיכה
1. הגשה במועדי הגשה שיפורסמו על ידי הרל"י.
2. קריאת תסריט ובדיקת איכות ותכנון הפקה ע"י יועצים מקצועיים.
3. המלצה לתמיכה תובא  ע"י מנהל המיזם לדיון ולאישור הנהלת המיזם ו/או ועדת מענקים.
4. חתימת הסכם וקביעת תקרת החזר על בסיס נתוני ההפקה.
5. אופן התמיכה- בהסכם ייקבע גובה התמיכה המקסימאלי והתמיכה תשולם ביחס ישיר להוצאות בירושלים ולאחר בדיקת ואישור דו"ח ההפקה ועמידה בכל תנאי ההסכם. התשלום יתבצע ב-3 אבני דרך מרכזיים (כאשר אבן הדרך הראשונה מתחלקת לפעימות בנות -6 חודשים)
1. החזר עבור הוצאות ההפקה בסך כולל של 80% מגובה התמיכה יתבצע בפעימות ובאופן הבא:אחת ל-6 חודשים החזר של 25% מההוצאות המאושרות (שהם כ-80% מגובה ההחזר שעומד על 35%)בפעימה האחרונה עם תום תקופת ההפקה ולאחר הגשת דו"ח רו"ח ואישורו בהרל"י, ינתן החזר שיעמיד את סך תמיכת הרל"י על 80% מגובה התמיכה שנקבע בהסכם.
2. לאחר הקרנת פרימיירה בירושלים 10%.
3. עם תחילת שידור/הקרנה מסחרית 10%.

ו. התנאים להשקעת המיזם
"חבילת ההפקה" על כל מרכיביה כפי שאושרה, ובמיוחד הבמאי, המפיק והתסריטאי היא מחייבת, וכל שינוי בהרכב השותפים ובמרכיבי "חבילת ההפקה" עשוי לגרום לדחיית הדיון בתסריט/פרויקט למחזור הקריאה הבא. לפני החתימה על ההסכם עם המיזם, יוגש תכנון ההפקה העדכני לבדיקה נוספת של המיזם. למנהל המיזם תהייה הזכות לבקש עבודה נוספת על ההכנות להפקה, כתנאי לחתימה על ההסכם עם המיזם. התנאים להשקעת המיזם ומועדי התשלומים יהיו עפ"י המפורט בהסכם שייחתם בין המיזם למגיש. במידה והמגיש לא יעמוד בלוחות הזמנים שהוגדרו בהסכם שייחתם בין המיזם למגיש, יהיה המיזם רשאי לדרוש מהמגיש להחזיר לו את מלוא התמיכה. הנהלת המיזם זכאית לבחון מפעם לפעם את מדיניותה ואת דרכי פעולתה והינה רשאית לערוך שינויים ועדכונים על פי הצרכים והמציאות המשתנה. להנהלת המיזם הזכות המלאה לשנות לפי שיקול דעתה את היקף התמיכה בשים לב בין היתר למספר הבקשות שיוגשו, לרמתן ולכלל התקציב שיעמוד לרשות המיזם. המיזם שומר לעצמו את הזכות, בין היתר, לבדוק את תקציבי ההפקה וההפצה של המגיש וכן לדרוש שינויים בתקציבים אלו ולהתנות את ההתקשרות עם המגיש בעריכתם של שינויים אלה. תשובה חיובית של המיזם לבקשה לתמיכה בהפקה איננה מחייבת את המיזם, כל עוד לא נחתם הסכם מפורט בינו לבין המגיש. בכל מקרה של סתירה בין הכתוב כמידע במסמכי המיזם לבין ההסכם, יגבר ההסכם.

ז. נוהל הגשת בקשת תמיכה למיזם
בקשת תמיכה במסלול הפקות אנימציה בינלאומיות , תוגש בארבעה עותקים מודפסים (נפרדים) על פי נוהלי הכתיבה של המיזם ועותק נוסף על גבי DVD/CD/דיסק או קי תקרא "תיק הגשה". "תיק הגשה" זה יימסר למיזם באופן ידני באחריות המגיש עד למועד שנקבע. חתימת המיזם על טופס ההגשה תהווה אסמכתא לקבלת הבקשה במועד. בכל עותק יש לאגד את המסמכים המפורטים להלן ולפי הסדר הבא:

1. טופס הגשה פורמט PDF, פורמט WORD
2. תסריט מלא בעברית או באנגלית בלבד (על המגיש לתרגם כל שפה אחרת לאנגלית או עברית) של הסרט ואם מדובר בסדרת טלוויזיה תסריט מלא של פרק אחד לדוגמה ועוד טריטמנטים (Treatments) של לפחות 50% מפרקי הסדרה ועוד "ארכ" (ARC) של יתרת הסדרה.
3. תקציר הסרט/הסדרה בהיקף של עד שלושה עמודים
4. רשימת צוות עם חלוקה בין צוות ישראלי ובין צוות זר (לא ישראלים) וקורות חיים מקצועיים של המגיש, התסריטאי, הבמאי והמפיק דף אחד בלבד לכל איש צוות
5. במידה והמסמך המקורי אינו בעברית או באנגלית, על המגיש לתרגם את המסמך ולהמציא אישור נוטריון
6. במידה והסיפור עליו מבוסס התסריט אינו מקורי: יש להגיש מסמך המאשר שימוש ביצירה המקורית. במידה והמסמך המקורי אינו בעברית או באנגלית, על המגיש לתרגם את המסמך ולהמציא אישור נוטריון.
7. Top Sheet – ריכוז תקציב ההפקה בהתאם לנספח זה  
8. pipeline של ההפקה המתאר את המשימות, לו"ז ופרישה תקציבית של הפרויקט בארץ ובירושלים
9. לוח זמנים להפקה
10. מסמכים נוספים ידרשו על פי התקדמות ההפקה (כדוגמת: רשימת אנשי מפתח בצוות ההפקה ושחקנים ראשיים, אתרי צילום בירושלים וכו')
11. תקציב מפורט:
א. תקציב מלא ומפורט בהתאם לנספח זה. הפרדה בתקציב בין הוצאות בירושלים ובארץ
ב. חלוקת ההשקעה/התמיכה בין המשקיעים הישראליים ובין המשקיעים הזרים. החלוקה תקבע מי השותף הבכיר (הרוב) ומי השותפים הזוטרים.
12. הסכם בין החברה הישראלית או השותפות המוגבלת הישראלית לבין החברה הזרה ותרגום של ההסכם לעברית. במידה ויש שותפים נוספים ממדינות נוספות – חשוב לציין ולצרף העתקי הסכמים לאחר תהליך הקריאה והמיון המיזם יעביר את החלטותיו למגישים ויתדרך אותם לגבי השלבים הבאים כפי שמפורט במסמך תהליך מיון הבקשות הנמצא באתר המיזם.

* המידע במסמך זה אינו מחייב את המיזם ונועד למטרות אינפורמטיביות בלבד, בכפוף להסכם הסופי בין המיזם למגיש הבקשה