מטרת הנוהל הינה עידוד הפקות סרטי קולנוע וטלוויזיה המיועדים לשידור ו/או הקרנה פומביים, לביצוע עבודות גימור הפקה (Post Production) בתחומי עיצוב פס קול, עריכה, אנימציה ועיצוב תמונה בירושלים, על ידי הפניית עבודות מקצועיות לאולפנים ייעודיים ולאנשי מקצוע בעיר וזאת על מנת לתמוך בפיתוח תשתית התעשייה המקצועית בירושלים. רשאים להגיש אך ורק הפקות שהמיזם לא השקיע בשלב הפקתם (אין כפל השקעה). יודגש כי אין הכרח שהסרט יצולם ו/או יספר על ירושלים.

מסלול "גמר הפקת סרטים בירושלים" תנאי סף להגשת פרויקטים לתמיכה:

1. סרטי קולנוע וטלוויזיה המיועדים להקרנה בבתי קולנוע ו/או בגופי שידור (ע"פ ההגדרות באתר המיזם) שגייסו את סך התקציב המאפשר את יציאתם להפקה.
2. ישנה תכנית עבודה ותכנון תקציב להשלמת ההפקה (post production) לעבודות* שיתבצעו בירושלים באולפנים מקצועיים וישנו אישור חתום של בעלי האולפנים בירושלים לביצוע תכנית העבודה בתקציב הנתון. סעיף זה יעוגן בהסכם עם ההפקה.לעניין זה:
"עבודות" – פעילויות הפקה המתבצעות באחד או יותר מאולפנים מקצועיים בירושלים שאושרו על ידי המיזם, לעבודות עיצוב פס קול, עריכת תמונה, אנימציה ועיצוב תמונה, והעבודות יבוצעו על ידי אנשי מקצוע בתחום הקולנוע שהינם עובדי אולפן מקצועי ובכלל זה בעלי תפקידים כפי שהם מוגדרים באיגודים המקצועיים הבאים: ארגון עובדי קולנוע וטלוויזיה, איגוד מקצועות האנימציה, איגוד העורכים ואיגוד המפיקים.
"ירושלים" – השטח המוניציפאלי של העיר ירושלים בלבד.
3. תקציב ההפקה המיועד לביצוע עבודות השלמת הפקה ואשר מופנה לירושלים הינו לפחות 50 אלף ₪ ומיועד לעבודות עיצוב פס קול, עריכת תמונה, אנימציה או עיצוב תמונה.

עקרונות השקעה

1. בהתאם לאישור עקרוני מקדים לתכנית העבודה שהוצגה למיזם, הכוללת: מהות והיקף העבודה, לוח זמנים ותקציב להוצאות ההפקה בתחומים המקצועיים, כפי שפורטו לעיל, חישוב השקעת המיזם יעשה לפי מפתח השקעה בסך של 35% על כל הוצאות ההפקה בעבודות כהגדרתן לעיל, בתחום השלמת ההפקה בירושלים, אך לא יותר מ-250,000 ש"ח.
2. כספי המיזם המסייעים להשלמת ההפקה הינם כספי השקעה, כאשר המיזם הינו שותף בהפקה על פי חלקו בתקציב ההפקה, וזכאי לרווחים על פי המפורט בהסכם שייחתם עם ההפקה, כמקובל בקרנות הקולנוע הציבוריות בארץ.
3. יינתן קרדיט למיזם בכותרות הסיום של הסרט או הסדרה, בצרוף לוגו המיזם.

א. הנחיות כלליות
1. הנחיות להגשה במסלול כפי שהוגדר במסמך זכאות ומסלולים באתר המיזם
2. במסלול זה הרשות תשקיע ותשתתף בעלות השלמת הפקה לסרטי קולנוע וטלוויזיה המיועדים להקרנה בארץ או בחו"ל, שעיקר הפקת ימי הצילום שלהם הושלמה, ואשר עומדים בתנאי הסף להשקעה, כמפורט לעיל.
3. הרשות תשקיע בהשלמת הפקת הסרטים על בסיס הערכת והמלצת היועצים האמנותיים והמקצועיים ומנהל המיזם.
4. הנהלת המיזם שומרת לעצמה את הזכות להחליט ביזמתה על השקעה גם אם למגיש אין את הניסיון הנדרש, כמפורט במסמך זכאות ומסלולים באתר המיזם, וזאת על בסיס הערכת היועצים האמנותיים ומנהל המיזם את הפוטנציאל הטמון בפרויקט וביוצריו.
5. מנהל המיזם רשאי לפנות בכל עת לבמאים ומפיקים אם התרשם מיכולתם המקצועית ומהישגיהם, ולהציע להם להגיש למיזם הצעה להשלמת הפקת סרט או סדרה שיובאו לדיון ולהערכה.
6. השקעת הרשות בהשלמת ההפקה מותנית בקבלת תקציבים ממשלתיים שונים. במידה ולא יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או חלקם, תהא הרשות רשאית לבטל ו/או לצמצם את היקף ההשקעה במועד זה ו/או לשנות את מועד ההגשה עצמו, בכל שלב שהוא, וליזם המגיש לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שעניינה ביטול או צמצום השקעת הרשות ו/או שינוי מועד ההגשה. הרשות תבחן בכל מועד, בהתאם להיקף ההגשות ואיכותן וביחס לתקציב המיזם, את מספר הפרויקטים שיקבלו תמיכה ואת היקף התמיכה בכל פרויקט וזאת על פי העדפות ושיקולים מקצועיים שישתנו מעת לעת.

ב. תהליך הקריאה ומיון הבקשות
הרשות תאשר את ההמלצות לתמיכה שיוצגו לפניה לאחר שלבי המיון והדיון של מנהל המיזם והיועצים האמנותיים.
1. בדיקה ראשונית שתיק הגשה עומד בדרישות היסוד המפורטות כאן ובזכאות ומסלולים. ייתכן וכבר בשלב זה המיזם ידחה הגשות שלא עמדו בדרישות היסוד. במקרה זה הגשה חוזרת תתאפשר רק במועד הבא.
2. תיק ההגשה יישלח ליועצים האמנותיים לשלב הערכה. שלב מיון זה יהיה מבוסס על המלצות שיגובשו לגבי התסריט ועל בדיקה והערכה של "חבילת ההפקה" (על כל מרכיביה, כפי שמפורט בהמשך מסמך זה) והם ישמשו כאמות המידה לאישור השקעה בהשלמת ההפקה. הבדיקה והערכה של "חבילות הפקה" תיעשה ע"י היועצים האמנותיים, היועצים המקצועיים ומנהל המיזם.
3. מגישי ההצעות שהגיעו לשלב הזה יזומנו, על- פי שיקול דעתו של המיזם, להופיע בפני היועצים האמנותיים ומנהל המיזם לשם הצגת הפרויקט.

ג. התנאים להשקעת המיזם
1. זכאות ההגשה למסלול גמר הפקת סרטים בירושלים הינה ביכולת המגיש להוכיח כי הוא יכול להפיק ולבצע את עבודות הגמר בירושלים בתקציב שלא יפחת מ-50,000 ₪ באולפן הממוקם בירושלים.
2. "חבילת ההפקה" על כל מרכיביה כפי שאושרה, הינה מחייבת ובמיוחד בעלי התפקידים הבכירים – הבמאי, המפיק והאולפן המיועד לביצוע העבודות. כמו כן תקציב ההפקה שאושר הינו מחייב, שכן גובה השקעת המיזם נקבע, בין היתר על-פי מאפייני תקציב ההפקה. כל שינוי בהרכב השותפים, בהרכב בעלי התפקידים הבכירים, בהרכב התקציב ובשאר מרכיבי "חבילת ההפקה" עשוי לגרום לדחיית הדיון בפרויקט למחזור הקריאה הבא.
3. לפני החתימה על ההסכם עם המיזם, תוגש ההצעה על מרכיביה לקריאה נוספת במיזם, כאשר היא מוכנה להפקה. למיזם תהיה הזכות לבקש עבודה נוספת על תוכנית העבודה, כתנאי לחתימה על ההסכם.
4. התנאים להשקעת המיזם ומועדי התשלומים יהיו עפ"י המפורט בהסכם שייחתם בין המיזם למגיש. במידה והמגיש לא יעמוד בלוחות הזמנים שהוגדרו בהסכם, יהיה המיזם רשאי לדרוש מהמגיש להחזיר את מלוא סכום ההשקעה.
5. פרויקט שהופק בהשקעת המיזם ואשר יופק גם בהשקעה של גורמים אחרים, יחושב ערך השקעתו של המיזם בהפקה לפי חלקה היחסי של השקעה זו בסך התקציב של ההפקה.
6. הנהלת המיזם זכאית לבחון מפעם לפעם את מדיניותה ואת דרכי פעולתה והיא רשאית לערוך שינויים ועדכונים על פי הצרכים והמציאות המשתנה. להנהלת המיזם הזכות המלאה לשנות לפי שיקול דעתה את היקף ההשקעה במסלולים השונים בשים לב בין היתר למספר הבקשות שיוגשו, לרמתן ולכלל התקציב שיעמוד לרשות המיזם.
7. המיזם שומר לעצמו את הזכות, בין היתר, לבדוק את תקציבי ההפקה, השיווק וההפצה של המגיש או לבקש כל מידע אחר שקשור להפקה וכן לדרוש שינויים בתקציבים אלו ולהתנות את ההתקשרות עם המגיש בעריכתם של שינויים אלה. 8. אישור עקרוני של המיזם לבקשה להשקעה בהפקה אינו מחייב את המיזם, כל עוד לא נחתם הסכם מפורט בינו לבין המגיש. בכל מקרה של סתירה בין הכתוב כמידע במסמכי המיזם לבין ההסכם, יגבר ההסכם.

ד. נוהל הגשת בקשת השקעה למיזם
בקשת השקעה במסלול גמר הפקת סרטים בירושלים, תוגש בארבעה עותקים מודפסים (נפרדים) על-פי נהלי הכתיבה של המיזם ועותק נוסף על גבי DVD/CD/דיסק און קי  ותקרא "תיק הגשה".
"תיק הגשה" זה יימסר למיזם באופן ידני באחריות המגיש עד למועד שנקבע, חתימת המיזם על טופס ההגשה תהווה אסמכתא לקבלת הבקשה במועד בלבד.
בכל אחד מארבעת העותקים המודפסים וכמובן בעותק הנוסף על גבי DVD/CD/דיסק און קי יש לאגד את המסמכים המפורטים להלן ולפי הסדר הבא:
1. טופס הגשה פורמט PDF, פורמט WORD
2. פרמיס (2-3 משפטים)
3. תסריט מלא ( דוגמא לפורמט תסריט )
4. תקציר הסרט בהיקף של עד שלושה עמודים
5. דף אחד בלבד של תיאור כל הדמויות הראשיות
6. תיאור בכתב של החומרים הויזואלים הקיימים (rushes / assembly) צפייה בחומרים תתקיים אם יוחלט להשקיע בהשלמת הפקת הסרט.
7. קורות חיים מקצועיים של המגיש, התסריטאי, הבמאי והמפיק. דף אחד בלבד לכל איש צוות
8. במידה והסיפור עליו מבוסס התסריט אינו מקורי: יש לצרף מסמך המאשר שימוש ביצירה המקורי
9. ריכוז תקציב ההפקה (Top Sheet) יוגש ע"ג טופס התקציב שבאתר ובו פירוט חלוקה תקציבית בין ירושלים/כלל הארץ/חו"ל,.
10. טבלה עם שמות המשקיעים בהפקה וסכום ההשקעה ומסמכים חתומים ע"י המשקיעים המאשרים את סכום ההשקעה ומפרטים את תנאיה.
11. תוכנית עבודה, בשיתוף עם בעל/י אולפן/ים הייעודיים הפועל/ים בירושלים, המפרטת את אופי והיקף העבודות לביצוע, העסקת מספר אנשי מקצוע, משך כל עבודה על ציר משך זמן עבודת הפרויקט.- תוך הדגשת העבודות שיתבצעו בירושלים ובתיאום עם התקציב (סעיף 9. לעיל) .
12. לוח זמנים להפקה
13. מסמכים נוספים על פי התקדמות ההפקה (כדוגמת: רשימת אנשי מפתח בצוות ההפקה ושחקנים ראשיים)
* המידע במסמך זה אינו מחייב את המיזם ונועד למטרות אינפורמטיביות בלבד, בכפוף להסכם הסופי בין המיזם למגיש הבקשה.